İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

Anasayfa » İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

ÇEVRE, İŞ GÜVENLİĞİ, SAĞLIĞI VE SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

ŞİMŞEK Üst Yönetimi, dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi, güvenli ve yenilikçi firmalardan biri olmak vizyonu ışığında, güvenli, iş kazasız ve çevre etkileri minimize edilmiş inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak misyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, gerek merkez operasyonları gerekse de üstlendiği projelerde; iş sağlığı, güvenliği ve çevre hedeflerinin başarılmasını sağlamak, organizasyondaki tüm seviyelerde iş sağlığı ve güvenliği liderliğinin etkin bir biçimde uygulamasını başarmak, sunduğu ürün ve hizmetlerde iş sağlığı, güvenliği ve çevrenin korumasını sürdürülebilir kılmak, faaliyetlerini risk temelli bakış açısı ile gerçekleştirmek, gerçekleşen iş kazalarının ve iş ile ilgili hastalıkların engellenmesini sağlamak, güvenli çalışma ortamları oluşturmak, tüm kazaların kök sebeplerinin araştırıldığından ve uygun aksiyonların alındığından emin olmak, faaliyetler sonucu oluşan çevresel etkilerin ilgili gereksinimlere uygun şekilde minimize etmek, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, ilgili ulusal ve uluslararası iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim standartlarını karşılamak, çalışanların yetkinliğini temin edebilmek için eğitim ve gelişim amaçlı altyapı oluşturmak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir iş sağlığı, güvenliği ve çevre yönetim sistemi oluşturacağını, uygulamaya geçireceğini ve sürekli geliştireceğini taahhüt etmektedir.

Bu amaçla oluşturulan iş sağlığı & güvenliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

 

 1. Liderlik Ve Taahhüt
 • Sıfır kaza hedefine olan inanç, çevre kirliliği, meslek hastalığı ve sosyal ihtilafların önlenmesine yönelik kararlılık
 • Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluluğun birer değer olarak ele alınması
 • Üst yönetimden her kademede çalışana kadar ÇGSS taahhüdünün duyurulması
 • Sürekli iyileşmenin desteklenmesi
 • Çalışan katılımının sağlanması
 • Görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve paylaşılması
 • Gerekli kaynakların temin edilmesi
 • Ayrımcılık yapılmayan, saygın çalışma ortamının sağlandığından emin olunması
 • Güvenli çalışma ortamının sağlandığından emin olunması
 • Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluk konularında hesap verilebilir olunması
 1. Planlama
 • İç ve dış hususların belirlenmesi
 • Risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi
 • Geçerli tüm yasalara, mevzuatlara ve gerekliliklere uyum
 • Çevreyi ve etkilenen toplulukların korunması
 • Sürdürülebilirliğin sağlanması
 • Hedeflere ve kilit performans göstergelerine ulaşmak için uygun planlamanın yapılması
 1. Risk Yönetimi
 • Risk tabanlı düşünce yapısının sağlanması
 • Pro-aktif (önleyici) tutum izlenmesi
 • Tüm tehlikelerin, risklerin, çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi, bertaraf edilmesi ve azaltılması
 • Muhtemel acil durumların ve krizlerin belirlenmesi
 • Acil durum riskinin azaltılması
 1. Uygulama
 • İş aktivitelerinin ÇGSS yönetim sistemi ile uyumlu olarak yapılması
 • Doğal kaynakların verimli kullanılması
 • Acil durumların yönetilmesi ve acil durum müdahalelerinin tatbikatlarla test edilmesi
 • Güvenli alet ve ekipman tedarik edilmesi
 • Doğru dokümantasyonun ve etkili raporlamanın sağlandığından emin olunması
 • Alt yüklenicilerin ÇGSS yönetim sistemine dahil edilmesi
 1. Yetkinlik
 • Çalışanların ÇGSS politikası konusunda bilgilendirilmesi
 • ÇGSS eğitimlerinin sağlanması
 • ÇGSS yönetim sistemlerini ilgilendiren konularda çalışanlara danışılması
 • Çalışanların ÇGSS farkındalığının artırılması
 • Davranışa dayalı iş sağlığı ve güvenliği programlarının uygulanması
 1. Hedefler ve Kilit Performans Göstergeleri
 • Uygulanabilir gereksinimler, risk & fırsatlar ve çalışanların katılımı
 • Doğrultusunda smart ÇGSS hedeflerinin belirlenmesi
 • ÇGSS amaçları ve hedefleri konusunda alt yüklenicilerin bilgilendirilmesi
 • ÇGSS hedeflerinin uygun şekilde iletişimi ve güncellenmesi
 1. İzleme ve Gözden Geçirme
 • ÇGSS hedeflerinin ve kilit performans göstergelerinin izlenmesi
 • ÇGSS yönetim sistemine uyumun değerlendirilmesi
 • Yönetim gözden geçirme değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılması
 • Kazanılan derslerin ve iyi uygulamaların paylaşılması
 • Alt yüklenicilerin ÇGSS performanslarının takıp edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Yönetim gözden geçirme çıktıları ile birlikte ÇGSS yönetim sisteminin iyileştirilmesi
 1. Sosyal Sorumluluk
 • Projeden etkilenen topluluklarla ve komşularla iyi ilişkilerin oluşturulması
 • Adil ve şeffaf işe alım süreçlerinin sağlanması
 • Eşit fırsatların ve çalışan refahının sağlandığından emin olunması, projeden etkilenen toplulukların ÇGSS farkındalıklarının artırılması